Natuurlijk hopen we dat u geen gebruik hoeft te maken van de klachtenregeling. Hebt u een klacht, dan is het altijd eerst goed om te kijken of we er samen uit kunnen komen.Zo niet, dan is het mogelijk om via verschillende kanalen een klacht in te dienen, zoals bij de NFG, RBCZ, NVO en SKJ.. Bij Zelf-ver-standig is de volledige papieren versie van de klachtenprocedure te verkrijgen.

Hieronder treft u een deel van de De klachtenregeling aan:

Artikel 15 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

1. De zorgaanbieder wijst een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

2. De zorgaanbieder waarborgt dat een aangewezen persoon als bedoeld in het eerste lid, indien deze in dienst is van de zorgaanbieder, zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt hem niet wegens de wijze waarop hij zijn functie uitoefent.

Tegen welke jeugdprofessional kunt u een klacht indienen?
Het moet gaan om een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Hieronder valt in ieder geval een:

  • jeugdzorgwerker
  • (ortho)pedagoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • raadsonderzoeker

Waarover kunt u klagen?U kunt klagen over gedragingen van de individuele jeugdprofessional die vallen onder de tuchtnormen van de beroepsgroep.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De jeugdprofessional informeert de ouders niet over het kind;
  • Er wordt geen inzage gegeven in de contactjournaals of het dossier;
  • Informatie wordt niet vertrouwelijk behandeld.
  • Hoe kunt u een klacht indienen bij het SKjeugd?

U dient de klacht in via ons klachtenformulier, welke u vindt via deze link: Klachtenformulier.

U kunt bijlagen meesturen die uw klacht ondersteunen. U vult dit formulier in en verstuurt uw klacht per post of per email. Dit noemen we verder het klaagschrift.

Heeft u hulp nodig?

U kunt bij de procedure gratis ondersteuning vragen van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Een vertrouwenspersoon van het AKJ informeert u over uw rechten, geeft advies, en ondersteunt u desgewenst bij het opstellen van een klachtbrief of een gesprek met de jeugdprofessional. Neem contact op met het AKJ via 088 – 5551000 of per e-mail.